Политики за поверителност
в  „КАЗА ДЕКОР“ ООД

ЗА НАС Е ВАЖНО ДА СЕ ЧУВСТВАТЕ  СИГУРНИ, ЗАЩИТЕНИ И КОМФОРТНО, ЗАТОВА ПАЗИМ ЛИЧНИТЕ ВИ ДАННИ

Кои сме ние ?
Идентификация на администратора на лични данни и на длъжностното лице по защита на личните данни в „КАЗА ДЕКОР“ ООД.

„КАЗА ДЕКОР“ ООД е търговско дружество, регистрирано в търговския регистър към Агенция по вписванията с ЕИК 200791673, със седалище и адрес на управление: гр.Несебър к-кс Слънчев бряг, х-л Кубан офис Б6, тел: 0878909321, e-mail: [email protected] и интернет страница: www.casadecorbg.com. „КАЗА ДЕКОР“ ООД.

Какво представлява Политиката за поверителност и декларацията за поверителност
Тази Политика за поверителност има за цел да Ви представи изчерпателна информация  на ясен и достъпен език за това какви действия се извършват с личните данни, които предоставяте на „КАЗА ДЕКОР“ ООД (наричано оттук нататък „КАЗА ДЕКОР“) включително:

Какви лични данни събираме за Вас?
Каква е целта на тяхното събиране?
За какъв срок съхраняваме предоставените лични данни?
С кого споделяме Вашите лични данни?
Как Ви уведомяваме за промяна на нашата Политика за ?
Какви са Вашите права относно предоставените лични данни?

С тази Политика за поверителност „КАЗА ДЕКОР“ ООД декларира, че прилага всички технически и организационни мерки за защита на личните данни на физическите лица, които са предписани от закон или друг нормативен акт.

Какво са лични данни?
Всяка информация и данни, които могат да идентифицират физическо лице, пряко или непряко.
Така напр. непряко идентифициране е мобилният телефон, пряко са трите имена и мобилен телефон.

Какви лични данни събира „КАЗА ДЕКОР“ за Вас ?
За да Ви предостави ефективен достъп до нашите продукти/услуги, „КАЗА ДЕКОР“ събира следната информация за Вас:
Име, фамилия, телефон, електронна поща, организация, населено място, адрес, данни за банкова сметка и др. при попълване на различните форми, поместени на нашата уеб-страницa www.casadecorbg.com, включително създаване на първоначална регистрация, абониране за нашия бюлетин, попълване на формата за даване на мнения и/или коментари;
Име, фамилия, телефон, имейл и CV – при попълване на формата за кандидатстване за свободна работна позиция, обявена на нашата уеб-страница;
Технически данни които автоматично се изпращат към нас, когато използвате нашата уеб-страница – IP адрес, GPS координати, информация за устройството, от което посещавате уеб-страницата;
Бисквитки (Cookies) – за идентифициране на браузъра или устройството Ви.

На какво основание „КАЗА ДЕКОР“ обработва личните Ви данни ?
Обработването на лични данни включва събиране, съхранение, унищожаване, предаване, коригиране, актуализиране, изтриване, унищожаване и др.

„КАЗА ДЕКОР“ събира личните данни Ви данни, за да изпълни договорните си задължения по сключени с Вас договори за стоки и услуги – на договорно основание.

„КАЗА ДЕКОР“ събира лични данни и след получено изрично, ясно, свободно и недвусмислено съгласие от Вас за целите на обработването. Например за маркетингови цели и получаване на рекламни бюлетини.

„КАЗА ДЕКОР“ обработва лични данни и в изпълнение на законови задължения, както ако е необходимо, за да се защитят животът и здравето на физическото лице, за което се отнасят данните.

„КАЗА ДЕКОР“ може да обработва лични данни и в случай че има правен (легитимен) интерес, освен когато пред тези интереси преимущество имат интересите на физическото лице, за което се отнасят данните.

За какви цели събираме Вашите лични данни, т.е. защо ги събираме, съхраняваме, предаваме и унищожаваме ?
Получените от Вас лични данни ще бъдат използвани, за да можем да изпълним задълженията си към Вас, както и да помогнем за изпълнение на Ваши права, включително, но не само:
За да Ви предоставим достъп до услугите/продуктите на нашата уеб-страница, като за целта Ви показваме съдържание, което е относимо, персонализирано и ограничено спрямо заложените от Вас критерии;
За да отговорим на Вашите запитвания, мнения и препоръки;
За да изпълним подадена от Вас поръчка на мебели/стоки на „КАЗА ДЕКОР“
В допълнение на горното имаме правен интерес да събираме Вашите лични данни, защото без тях не можем да Ви предоставим услугата/продукта, към която/който имате интерес

По какъв начин обработваме личните Ви данни?
За да предостави продукти и услуги, „КАЗА ДЕКОР“ обработва (събира) предоставените от Вас лични данни, относно физическата, икономическа, социална и семейна идентичност по следните начини:

–  чрез попълване от Ваша страна на заявления, формуляри и декларации, които са Ви предоставяни от служители на „КАЗА ДЕКОР“. Формулярите се предоставят на място в нашите магазини
– при актуализиране на данни по Ваше искане и попълване на форма за актуализация;
– чрез обработване на информация за Вашите посещения на уеб порталите на „КАЗА ДЕКОР“;
– чрез обработка на информация за IP адреси, cookies (бисквитки), операционна система и тип браузър

Колко време съхраняваме и обработваме Вашите данни преди да ги унищожим?
В зависимост от основанието на което обработване личните Ви данни срокът е различен.
Вашите лични данни се съхраняват от нас за срок от 5 години от отпадане на договорното ни основание, ако обработваме личните данни за изпълнение на договорни задължения към Вас. След изтичането на този срок и в случай, че не съществува законова основание за продължаване съхранението на личните Ви данни, информацията за Вас се унищожава. Изтриват се перманентно от нашата система записите за Вас, както и се унищожават хартиените досиета.

На кого можем да предаваме предоставените от Вас лични данни?

„КАЗА ДЕКОР“ се задължава да не предоставя личните Ви данни без Вашето съгласие на трети лица, освен, когато е необходимо за изпълнение на поети към Вас задължения.
„КАЗА ДЕКОР“ има право да разкрива и предава личните Ви данни на дружествата от групата доколкото съществува легитимен интерес свързан с вътрешни административни цели. Това и всяко друго предаване е при стриктно спазване на конфиденциалност и сигурност на личните Ви данни.
За изпълнение на поети задължения по възникнали договорни и/или преддоговорни отношения с Вас е възможно „КАЗА ДЕКОР“ да разкрие личните Ви данни на следните лица:
– подизпълнители и доставчици на услуги като експерти, консултанти, адвокати, дружества за събирания на вземанията;
Нашите партньори,  които са свързани с предоставянето на услугите/продуктите, към които имате интерес;
Трети лица, на които сме възложили да обработват личните Ви данни;

Има ли други случаи, в които можем да споделим личните Ви данни?
Вашите лични данни се предоставят на трети лица  и в следните случаи:
По искане на физическото лице, предоставило данните, субект на защитата на лични данни;
По искане на компетентни органи съгласно действащото законодателство на Република България и на Европейския Съюз;
Във всички горепосочени случаи, лицата на които предоставяме Вашите лични данни са декларирали, че предоставят адекватно ниво на защита на личните Ви данни, включително чуждестранните дружества, позиционирани в рамките на ЕС и ЕИП. По отношение на дружества, позиционирани извън рамките на ЕС и ЕИП, за всеки конкретен случай, съответното дружество гарантира, че предоставя адекватно ниво на защита на личните данни, спазвайки изискванията на Законодателството.

Какви са Вашите права относно предоставените лични данни?
При спазване на българското и европейското законодателство, включително Регламент (ЕС) 2016/679 на ЕС и на Съвета (Общ Регламент за защита на личните данни – GDPR) относно защита на личните данни, можете да упражните следните права:
C Правото на достъп до личните данни, които „КАЗА ДЕКОР“ обработва за Вас и да получите копие от тях;
C Право да искате от „КАЗА ДЕКОР“ коригиране, в случай че установите неточности или необходимост от актуализация на личните Ви данни, като изпратите имейл на [email protected]
C Право да искате блокиране на личните Ви данни или ограничаване на обработката на лични данни, в определените от закона и Регламента случаи;
C Право да искате заличаване т.е. изтриване на личните Ви данни от „КАЗА ДЕКОР“, в случай че са налице условията за това.
C Правото да възразите срещу обработването на личните си данни за целите на директен маркетинг като използвате линка за „отписване“, който сме поместили във всеки имейл, изпратен до Вас, съдържащ рекламна информация за нашите продукти;
C Правото да възразите срещу предоставянето на личните си данни на трети лица, като влезнете в личния си профил на нашата уеб-страница и премахнете отметката, касаеща предоставянето;
C Правото, когато пожелаете, да оттеглите даденото от Вас съгласие личните Ви данни да бъдат обработвани за целите, за които сте дали съгласие например за маркетинг, като изпратите имейл на [email protected]
C Право да отправите заявка за преносимост на личните Ви данни в структуриран, машинно-читаем формат, който е общоупотребяван;
C Правото да отправите жалба или молба за защита на правата Ви пред Комисия за защита на личните данни, в случай че са налице предпоставките за това;

Можете да упражните всички права по всяко време на обработване на личните Ви данни.


Промени в Политиките за поверителност
За всички извършени промени в тези Политики за поверителност, декларираме, че ще Ви уведомим с изпращане на писмо по електронен път (e-mail) на предоставената от Вас електронна поща.
Така ще Ви бъде предоставена възможност да преустановите използването на някои или всички услуги и/или да се възползвате от правата си, част от които са посочени изрично по-горе. В допълнение ще вземем всички възможни мерки за осведомяване в случай на промени относно защитата на лични данни като поставим съобщения в офисите и на уеб порталите на „КАЗА ДЕКОР“.

Как да се свържете с нас?

Може да се свържете с нас на моб.: 0878909321 ; e-mail: [email protected]; адрес: гр. Несебър к-кс Слънчев бряг, х-л Кубан офис Б6

 

Политика на КАЗА ДЕКОР ООД за използването на „бисквитки“ (cookies)

КАЗА ДЕКОР ООД се стреми да предостави на клиентите си възможно най-доброто обслужване. Като част от тази дългосрочна стратегия, искаме да ви информираме, че сайтът на КАЗА ДЕКОР ООД използва „бисквитки“, съобразени с изискванията на Google, за да подобри общата функционалност на сайта и качеството на рекламните оферти, които получавате. С използването на сайта вие се съгласявате с получаването на „бисквитки“.

Какво представляват „бисквитките“?

„Бисквитките“ са малки текстови файлове, които се генерират и съхраняват на компютъра ви при всяко посещение на уебсайт. „Бисквитките“ сe използват от почти всички търговски и корпоративни сайтове, защото те предоставят няколко безспорни предимства. Благодарение на тях вие можете по-лесно и бързо да навигирате в сайта, получавате по-надеждна и сигурна връзка с нашия сайт и най-вече получавате съдържание, оптимизирано според вашите лични интереси и предпочитания.
Бисквитките съхраняват информация на вашия компютър или друго устройство, с което се свързвате с интернет, за период от 30 дни. Съхраняваната информация се отнася до конкретните страници, които сте посетили, реклами, върху които сте кликнали, функционалностите на браузара, който използвате и др.
Видове бисквитки, използвани от сайта на КАЗА ДЕКОР ООД:

По предпочитания

Тези „бисквитки“ позволяват на уебсайта ни да запомни информация, която променя начина, по който се държи или изглежда сайтът, като предпочитания от вас език или региона, в който се намирате. Със запомнянето на езика например, тези „бисквитки“ могат да ви помогнат при промяната на размера на текста, шрифта и други части на уеб страниците, които можете да персонализирате.

За реклами

Използваме „бисквитки“, за да направим рекламите по-ангажиращи за нашите клиенти. Някои от обичайните им приложения са избиране на реклами въз основа на това, кое е подходящо за потребителя, подобряване на отчитането на ефективността на кампаниите и избягване на показването на реклами, които той вече е виждал.

За Сигурност

Използваме „бисквитки“ за сигурност с цел удостоверяване на потребителите, за предотвратяване на измамническо използване на идентификационни данни за вход, както и за защита на потребителската информация от неупълномощени страни. Нашите бисквитки не събират данни, свързани с IP адреса.


За Процеси

„Бисквитките“ за процеси помагат за подобряване на работата на уебсайта и за предоставяне на очакваните от посетителя услуги, като придвижване из уеб страниците или осъществяване на достъп до защитените части на сайта. Без тези „бисквитки“ той не може да функционира правилно.
За или против „бисквитките“
Голяма част от „бисквитките“ , които използваме, ще подобрят сърфирането на нашия уебсайт и ще гарантират сигурността на достъпа. Повечето браузъри са настроени да приемат „бисквитки“ по подразбиране. Въпреки това, доколкото не желаете „бисквитките“ да бъдат съхранявани на вашия компютър или устройство, с което влизате , Вие имате възможност да ги ограничите, чрез промяна на настройките на ползвания браузър. Важно е да знаете, че ако решите да блокирате „бисквитките“, ще можете да посещавате общодостъпните страници на нашия уебсайт, но достъпът ви до някои страници ще бъде ограничен.


Защита на личните данни

•    Защитата на личните данни на потребителя през целия процес на обработка им, както сигурността и защитата на личния му живот, на всички лични данни и сведения, е важен въпрос за нас. Ние обработваме личните данни поверително и в съответствие със законовите разпоредби на национално и европейско ниво.

•     Потребителят дава своето изрично и свободно съгласие “КАЗА ДЕКОР ООД да събира, обработва и съхранява личните му данни, за целите на обработката, включително за целите на подобряване на качеството на услугите на “КАЗА ДЕКОР ООД, съгласно публикуваните Политиките за поверителност.

•    “КАЗА ДЕКОР ООД се задължава да събира, обработва и съхранява предоставените лични данни при спазване разпоредбите на ЗЗЛД, както и в съответствие с разпоредбите на Регламент (ЕО) № 2016/679 на ЕП и на Съвета от 26 април 2016 г. относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни – ОРЗЛД (GDPR – General Data Protection Regulation).
•   “КАЗА ДЕКОР ООД е предоставило на потребителя информацията по член 13 и член 14 от GDPR, съгласно която се дават необходимите сведения за основанията, начините и процесите по обработка на лични данни на потребителя от “КАЗА ДЕКОР ООД.

•    При регистрация на сайта, потребителят се съгласява с общите условия задължително

 

 

УСЛОВИЯ НА ПРОМОЦИИ/НАМАЛЕНИЯ:

ОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА НА ПРОМОЦИЯ
„WINTER SALE“
Валидност на промоцията от 1.02.2019 до 28.02.2019г

1. Организатор на промоцията
1.1. Промоцията „WINTER SALE“ се организира и провежда от “КАЗА ДЕКОР”ЕООД, гр.Несебър,к.к Сл. Бряг, хотел Куван, бл. Б , офис 6, ет. 1 (Организатор).
1.2. Официалните правила се публикуват на сайта www.casadecorbg.com за целия период на промоцията.
1.3. С участието си в тази Промоция, участникът заявява, че е запознат с настоящите Официални правила и се съгласява да ги спазва.

2. Период и Право на участие
2.1. Промоцията „WINTER SALE“ се провежда в периода от 1.02.2019 до 28.02.2019г включително.
2.2. Промоцията се организира и провежда на територията на Република България.
2.3. Промоцията се провежда в магазин КАЗА ДЕКОР, ул. Транспортна 31, Бургас, България, Бургас Плаза Мол и к-кс Слънчев бряг к-кс „Съни Бийч Плаза“ ет.1, а също и на www.casadecorbg.com.
2.4. Право на участие в Промоцията има всяко дееспособно физическо лице, което участва съгласно механизма за участие в Промоцията и е приело е настоящите Правила.

3. Дефиниции
      3.1. „Редовна цена“ е ненамалената цена на продукта. Това е цената на която се продава даден продукт през времето, когато за него не е обявено ценово намаление. Когато даден продукт е с ценово намаление, то редовната цена на продукта е задраскана и/или обявена като „стара цена“.

4. Описание на Промоцията и механизъм на провеждане
4.1. В периода на Промоцията избрани продукти от продуктовото портфолио на Организатора се предлагат с отстъпка до 50% от редовната цена. Тези продукти са обозначени във физическите магазини, посочени в чл. 2.3, с етикет за намалена редовна цена и нова промоционална цена на съответния артикул, а на уебсайта www.casadecorbg.com със задраскана редовна цена и обявена нова, промоционална цена.
4.2. Артикули без етикет за намалена редовна цена не участват в Промоцията.
4.3. Отстъпките са валидни в периода на Промоцията, посочен в чл.2.1.
4.4. Отстъпките важат за налични на склад продукти и са валидни до изчерпване на наличните количества.
4.5. При изчерпано количество от даден артикул, не е възможна поръчка на същия на обявената промоционална цена.
4.6. Отстъпките и обявените промоционални цени не важат за направени поръчки извън периода на промоцията или доплащания по тях.
4.7. Отстъпката от Промоцията не може да бъде комбинирана с други промоционални предложения на Организатора.

ОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА НА ПРОМОЦИЯ
„BIG FRIDAY WEEKEND на продукти с марката KARE

Валидност на промоцията от 23.11.2018 до 26.11.2018г
1. Организатор на промоцията
1.1. Промоцията „BIG FRIDAY WEEKEND“ се организира и провежда от “ КАЗА ДЕКОР”ЕООД, гр.Несебър,к.к Сл. Бряг, хотел Куван, бл. Б , офис 6, ет. 1 (Организатор).
1.2. Официалните правила се публикуват на сайта www.casadecorbg.com за целия период на Промоцията.
1.3. С участието си в тази Промоция, участникът заявява, че е запознат с настоящите Официални правила и се съгласява да ги спазва.
2. Период и Право на участие
2.1. Промоцията „BIG FRIDAY WEEKEND“ се провежда в периода от 23.11.2018 до 26.11.2018г включително.
2.2. Промоцията се провежда в магазин КАЗА ДЕКОР, ул. Транспортна 31, Бургас, България, Бургас Плаза Мол и к-кс Слънчев бряг к-кс „Съни Бийч Плаза“ ет.1, а също и на www.casadecorbg.com.
2.3. Право на участие в Промоцията има всяко физическо лице, което участва съгласно механизма за участие в Промоцията, приело е настоящите Правила и отговаря на описаните по-долу условия.
2.4. Организаторът си запазва правото да променя настоящите Официални правила по всяко време, като информира за това на официалната си уеб- и facebook страница.
2.5. „Редовна цена“ е ненамалената цена на продукта. Това е цената на която се продава даден продукт през времето, когото за него не е обявено ценово намаление. Когато даден продукт е с ценово намаление (в Промоция) то редовната цена на продукта е задраскана и/или обявена като „стара цена“.

3. Описание на Промоцията и механизъм на провеждане
3.1. В периода на Промоцията всички продукти на марката KARE, продавани в магазините на КАЗА ДЕКОР, се предлагат с отстъпка от 15% до 50%.
3.2. Описание на отстъпките:
3.3. Всички артикули, с отстъпка по-голяма от 15% от редовната цена, са обозначени в магазин КАЗА ДЕКОР, уул. Транспортна 31, Бургас, България, Бургас Плаза Мол и к-кс Слънчев бряг к-кс „Съни Бийч Плаза“ ет.1 с етикет за % намаление от редовна цена, а на уебсайта www.casadecorbg.com със задраскана редовна цена и обявена нова, промоционална цена.
3.4. Всички артикули, които са без етикет или указание за намаление на редовната цена могат да бъдат закупени с 15% отстъпка от тази цена, като в магазин КАЗА ДЕКОР, ул. Транспортна 31, Бургас, България, Бургас Плаза Мол и к-кс Слънчев бряг к-кс „Съни Бийч Плаза“ ет.1 отстъпката се въвежда от служител на Организатора, а на уебсайта www.casadecorbg.com са обозначени с намалени 15 %
3.5. Отстъпките са валидни в периода на Промоцията, посочен в чл.2.1.
3.6. Отстъпките важат както за налични на склад продукти, така и за поръчки на неналични продукти.
3.7. Отстъпките не важат за направени поръчки извън периода на Промоцията и не важат за доплащания по направени поръчки извън периода на Промоцията.
3.8. Отстъпката от Промоцията не може да бъде комбинирана с други промоционални предложения на Организатора.

„SUMMER SALE за избрани продукти с марка KARE“
Валидност на промоцията от 1.08.2018 до 31.08.2018г

1. Организатор на промоцията Каза декор ООД, к.к. Слънчев Бряг, х-л Кубан, офис Б6 (Организатор) за продукти с марката KARE
1.1. Промоцията „SUMMER SALE“ се организира и провежда от  (Организатор).
1.2. Официалните правила се публикуват на сайта www.casadecorbg.com за целия период на промоцията.
1.3. С участието си в тази Промоция, участникът заявява, че е запознат с настоящите Официални правила и се съгласява да ги спазва.
2. Период и Право на участие
2.1. Промоцията „SUMMER SALE“ се провежда в периода от от 1.08.2018 до 31.08.2018 г включително.
2.2. Промоцията се организира и провежда на територията на Република България.
2.3. Промоцията се провежда в магазини „Каза Декор“ в гр. Бургас ул.Транспортна 31 в Бургас Плаза Мол ниво 2 и к-кс Слънчев бряг сграда Съни бийч плаза ет 1 и 2
2.4. Право на участие в Промоцията има всяко лице, което участва съгласно механизма за участие в Промоцията, приело е настоящите Правила и отговаря на описаните по-долу условия.
2.5. „Редовна цена“ е ненамалената цена на продукта. Това е цената на която даден продукт се продава през времето, когото за него не е обявено ценово намаление.

3. Описание на Промоцията и механизъм на провеждане
3.1. В периода на Промоцията избрани продукти от продуктовото портфолио на Организатора се предлагат с отстъпка до 50% от редовната цена. Тези продукти са обозначени във физическите магазини, посочени в чл. 2.3, с етикет за намалена редовна цена и нова промоционална цена на съответния артикул, а на уебсайта www.casadecorbg.com със задраскана редовна цена и обявена нова, промоционална цена.
3.2. Артикули без етикет за намалена редовна цена не участват в Промоцията.
3.3. Отстъпките са валидни в периода на Промоцията, посочен в чл.2.1.
3.4. Отстъпките важат за налични на склад продукти и са валидни до изчерпване на наличните количества.
3.5. При изчерпано количество от даден артикул, не е възможна поръчка на същия на обявената промоционална цена.
3.6. Отстъпките и обявените промоционални цени не важат за направени поръчки извън периода на промоцията или доплащания по тях.
3.7. Отстъпката от Промоцията не може да бъде комбинирана с други промоционални предложения на Организатора.

„DESIGN DEAL“

Валидност на промоцията от 01 – 30/31 число на всеки месец.2018

1. Организатор на промоцията
      1.1. Промоцията „DESIGN DEAL“ се организира и провежда от Каза декор ООД, к.к. Слънчев Бряг, х-л Кубан, офис Б6 (Организатор) за продукти с марката KARE
1.2. С участието си в тази Промоция, участникът заявява, че е запознат с настоящите Официални правила и се съгласява да ги спазва.

2. Период и Право на участие
      2.1. Промоцията „DESIGN DEAL“ се провежда ежемесечно в периода от 01 – 30/31 число на всеки месец.2018 включително. Като продуктите са различни за всеки календарен месец.
2.2. Промоцията се провежда в магазин Каза Декор, гр. Бургас, МОЛ Бургас Плаза, ул. Транспортна №31 и на www.casadecorbg.com.
2.3. Право на участие в Промоцията има всяко лице, което участва съгласно механизма за участие в Промоцията, приело е настоящите Правила и отговаря на описаните по-долу условия.
2.4. Организаторът си запазва правото да променя настоящите Официални правила по всяко време, като информира за това на официалната си уеб- и facebook страница.

3. Описание на Промоцията и механизъм на провеждане
      3.1. В периода на Промоцията избрани продукти с марка KARE, продавани в магазин Каза Декор, гр. Бургас, МОЛ Бургас Плаза, ул. Транспортна №31 се предлагат с отстъпка от 30 %.
3.2. Описание на отстъпките:
3.2.1. Всички артикули, с отстъпка по-голяма от 30% от редовната цена, са обозначени в магазин Каза Декор, гр. Бургас, МОЛ Бургас Плаза, ул. Транспортна №31 с етикет за намалена редовна цена и нова промоционална цена на дадения артикул, а на уебсайта www.casadecorbg.com със задраскана редовна цена и обявена нова, промоционална цена.
3.3. Отстъпките са валидни в периода на Промоцията, посочен в чл.2.1.
3.4. Отстъпките важат за налични на склад продукти.
3.5. Отстъпките и обявените промоционални цени не важат за направени поръчки извън периода на промоцията или доплащания по тях.
3.6. Отстъпката от Промоцията не може да бъде комбинирана с други промоционални предложения на Организатора.

––––––––––––––––––––––––––––––––-

„BIG FRIDAY WEEKEND“.

Валидност на промоцията от 24.11.2017 до 26.11.2017г

1. Организатор на промоцията
      1.1. Промоцията „BIG FRIDAY WEEKEND“ се организира и провежда от Каза декор ООД, к.к. Слънчев Бряг, х-л Кубан, офис Б6 (Организатор).
1.2. С участието си в тази Промоция, участникът заявява, че е запознат с настоящите Официални правила и се съгласява да ги спазва.

2. Период и Право на участие
      2.1. Промоцията „BIG FRIDAY WEEKEND“ се провежда в периода от 24.11.2017 до 26.11.2017г включително.
2.2. Промоцията се провежда в магазин Каза Декор, гр. Бургас, МОЛ Бургас Плаза, ул. Транспортна №31 и на www.casadecorbg.com.
2.3. Право на участие в Промоцията има всяко лице, което участва съгласно механизма за участие в Промоцията, приело е настоящите Правила и отговаря на описаните по-долу условия.
2.4. Организаторът си запазва правото да променя настоящите Официални правила по всяко време, като информира за това на официалната си уеб- и facebook страница.

3. Описание на Промоцията и механизъм на провеждане
      3.1. В периода на Промоцията всички продукти, продавани в магазин Каза Декор, гр. Бургас, МОЛ Бургас Плаза, ул. Транспортна №31 се предлагат с отстъпка от 10% до 50%.
3.2. Описание на отстъпките:
3.2.1. Всички артикули, с отстъпка по-голяма от 10% от редовната цена, са обозначени в магазин Каза Декор, гр. Бургас, МОЛ Бургас Плаза, ул. Транспортна №31 с етикет за намалена редовна цена и нова промоционална цена на дадения артикул, а на уебсайта www.casadecorbg.com със задраскана редовна цена и обявена нова, промоционална цена.
3.2.2. Всички артикули, които са без етикет или указание за намаление на редовната цена могат да бъдат закупени с 10% отстъпка от тази цена, като в магазин Каза Декор, гр. Бургас, МОЛ Бургас Плаза, ул. Транспортна №31 отстъпката се въвежда от служител на Организатора.
3.3. Отстъпките са валидни в периода на Промоцията, посочен в чл.2.1.
3.4. Отстъпките важат както за налични на склад продукти, така и за поръчки на неналични продукти.
3.5. Отстъпките и обявените промоционални цени не важат за направени поръчки извън периода на промоцията или доплащания по тях.
3.6. Отстъпката от Промоцията не може да бъде комбинирана с други промоционални предложения на Организатора.